POLITYKA PRYWATNOŚCI
i
Z POLITYKA COOKIES
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH FABRYKA JĘZYKA MAŁGORZATA SZAFLARSKA-GIL

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej będziemy posługiwać się skrótem RODO). W naszej Polityce Prywatności informujemy o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO. Dokument zawiera także Politykę w zakresie plików cookies. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że Państwa prywatność, poufność i bezpieczeństwo w procesie przetwarzania danych osobowych traktujemy ze szczególną starannością.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W związku z naszą prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są dane osobowe, a ich Administratorem czyli osobą, która ustala cele i sposoby tego przetwarzania jest:
Małgorzata Szaflarska-Gil prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH FABRYKA JĘZYKA MAŁGORZATA SZAFLARSKA-GIL w Ozorkowie, ul. Listopadowa 9a, 95-035 Ozorków, NIP: 735-265-92-85, REGON 101272447.

Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@fabrykajezyka.edu.pl
Zbieramy tylko niezbędne Państwa dane osobowe w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych:
3.1. kontakt przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy między nami zawartej. W przypadku umów o świadczenie przez nas usług nauczania języka obcego przetwarzamy dane osobowe Uczestnika kursu podane przy zawieraniu umowy, tj.: jego imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr PESEL, telefon i e-mail, NIP – gdy jest on przedsiębiorcą, ponadto w przypadku płatności bezgotówkowej – nr rachunku bankowego. W przypadku zawierania umowy przez rodzica (przedstawiciela ustawowego, ewentualnie innego opiekuna prawnego), prócz wymienionych wyżej danych takiej osoby, przetwarzane są również imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, na rzecz której świadczone są przez nas usługi nauczania. Gdy zawieramy inne umowy w obrocie gospodarczym również co do zasady nie przetwarzamy większego zakresu danych osobowych naszych Kontrahentów/Współpracowników niż tu wymienione, chyba, że ze względu na specyfikę umowy jesteśmy do tego zobligowani (np. w przypadku zatrudnienia szerszy zakres przetwarzanych danych wynika m.in. z przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego).
Podstawą prawną przetwarzania przez nas powyższych danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 b) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym także udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych oraz dla naszego wzajemnego kontaktu w związku z umową. Podanie tych danych przez Uczestnika Kursu, rodzica (przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) lub innego Kontrahenta/Współpracownika jest więc dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

3.2. zbieranie i przechowywanie danych, umów i dokumentów rozliczeniowych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego/ w zakresie rachunkowości, w związku z przepisami dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego, lub takich, które musimy przechowywać z innych względów w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Działamy wtedy na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego.
3.3. przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego i rozważenie kandydatury osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W takim wypadku działamy na podstawie Państwa zgody czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO i przetwarzamy Państwa dane zawarte w CV i ewentualnym liście motywacyjnym. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem udziału w prowadzonym/ych przez nas procesie/procesach rekrutacji.
3.4. realizowanie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora danych, czyli:
przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w treści zawartych przez nas umów, niebędących jednak stronami takich umów,
ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,
posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych,
nasze działania marketingowe,
a także opisane szczegółowo w pkt. 3.5.
W tych sytuacjach przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.
Jeśli jednak marketing realizowany przez nas odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny, w tym sms/mms to zawsze działamy na podstawie zgody udzielonej nam przez Państwa na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w związku również z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Podanie danych kontaktowych w celu realizacji w tej formie naszego marketingu jest więc dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.5. możemy prowadzić profile i konta w mediach/portalach społecznościowych i zawodowych (takich jak Facebook, LinkedIn), przetwarzać możemy wtedy Państwa dane osobowe jeśli jesteście Państwo użytkownikami takich mediów/portali i korzystacie z ich funkcjonalności. Administrując naszymi kontami/profilami w mediach społecznościowych/zawodowych oraz w związku z tym, że Państwo mogą z użyciem ich funkcjonalności podejmować tam aktywność (np. polubienia/polecanie naszych postów i publikacji, komentowanie ich, polubienie strony lub obserwowanie jej), przetwarzamy dane osobowe, które Państwo w tych mediach/portalach udostępniacie np. nazwę użytkownika czy zdjęcie profilowe. Podstawą do tego jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na budowaniu i utrzymywaniu społeczności i sieci kontaktów zawodowych związanych z naszą działalnością, także poprzez opisane konta/profile (informowanie o naszej aktywności, usługach i ofercie, promowanie tworzonych przez nas wydarzeń oraz oferowanych usług, komunikacja z użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych/zawodowych).
Niezależnie czy posiadacie Państwo czy też nie konto/profil użytkownika na danym portalu społecznościowym/zawodowym, my możemy korzystać z różnych, dostępnych w takim portalu dla konta/profilu firmowego funkcjonalności (np. ustawianie określonych parametrów, filtrów i kryteriów na potrzeby statystyczne w celu jak najlepszego ukierunkowania oferty informacyjnej i promocyjnej, w tym tworzonych wydarzeń w związku z naszą działalnością). Z tych względów posiadanie przez nas konta/profilu na portalu społecznościowym/zawodowym może umożliwiać takiemu portalowi zapisywanie plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej nasze konto/profil lub wyświetlającej zamieszczane przez nas tam treści.
Zasady dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych jakie stosuje dany portal społecznościowy/zawodowy oraz w jaki sposób korzysta z plików cookies dostępne są w jego polityce prywatności i polityce/informacji dotyczącej cookies:
np. aktualnie: na Facebooku w zakładce Prywatność: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz w zakładce Pliki cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/, na LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL, https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
Gdy chcą Państwo odwiedzić lub podejmować jakąkolwiek aktywność na naszym firmowym koncie/portalu w mediach społecznościowych lub zawodowych zachęcamy zawsze najpierw do zapoznania się z publikowanymi i aktualizowanymi przez nie politykami prywatności i politykami/informacjami dotyczącymi cookies.

3.6. w przypadku chęci korzystania na naszej stronie internetowej czy też na naszych kontach/profilach na portalach społecznościowych/zawodowych z materiałów audiowizualnych i zdjęć powstałych w związku z naszą działalnością, a zawierających Państwa wizerunek/głos, przetwarzamy je w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego.
Dane osobowe, które przetwarzamy są zbierane przede wszystkim bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od jej rodzica (przedstawiciela ustawowego/innego opiekuna prawnego). Dane mogą być jednak także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących:

podania Państwa danych przez naszego Kontrahenta w związku z wykonywaną umową lub współpracą biznesową,
w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez nas do współpracy dostawców towarów i usług lub współpracowników.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom (t.j. odbiorcom danych):

podmiotom (firmom) zewnętrznym wspierającym naszą działalność czyli dostawcom usług i stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość czy też dostawca serwera i usługi poczty elektronicznej),
ewentualnym podwykonawcom w związku z realizowaną współpracą gospodarczą i w celu prawidłowego świadczenia usług,
bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem,
innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Urząd skarbowy, ZUS).

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

Dane nie podlegają też zautomatyzowanemu przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. W pewnym zakresie dokonujemy natomiast analizy Państwa ewentualnych preferencji związanych z naszymi usługami na podstawie tego z jakich spośród naszych usług Państwo już skorzystali – dzięki temu możemy lepiej przygotować naszą ofertę marketingową.

Dane osobowe przechowujemy przez następujące okresy:

dane zawarte w łączących nas umowach i/lub korespondencji elektronicznej dotyczącej umowy – co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danego rodzaju umowy,
dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
ponad powyższe okresy – gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, np. dane pracowników czy zleceniobiorców.,
W przypadku marketingu przez e-mail/telefon – najdłużej do czasu cofnięcia zgody,
nadto najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia, do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (tj. np. przypadku marketingu realizowanego przez nas przy użyciu poczty e-mail/telefon, w tym sms/mms) – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach prawa dostępu do danych osobowych dostarczamy jako Administrator, na zasadach opisanych w RODO osobie, której dane dotyczą, kopię jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się dana osoba, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z nami.
Informujemy, że w przypadku naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
W ramach działania naszej strony internetowej (dalej także Serwis) stosowane są pliki cookies (”ciasteczka”).
Serwis to strona/y internetowa/e lub aplikacje, których jesteśmy Operatorem, z wyłączeniem posiadanych przez nas kont/profili firmowych w mediach/portalach społecznościowych, które działają w oparciu o własne, komunikowane użytkownikom i odwiedzającym takie konta/profile zasady dotyczące prywatności i polityki plików cookies.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Poprzez stosowanie plików cookies jest badany i analizowany ruch w Serwisie.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W Serwisie stosowane mogą być zwłaszcza pliki cookies:
– „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
– „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
-„funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.,
– “analityczne”, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.