Regulamin Konkursu „Zaprojektuj zimowe ubranko dla misia”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Centrum Języków Obcych Fabryka Języka Małgorzata Szaflarska-Gil z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Piłsudskiego 5
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zaprojektuj zimowe ubranko dla misia” zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com na stronie „Fabryka Języka angielski dla dzieci Ozorków i Zgierz”, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/fabrykajezykaozorkow
 3. Konkurs trwa od godz. 10.00 dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 15.00 dnia 29 listopada 2021 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 18.00
 5. Nagrodami za trzy prace, które otrzymały największą ilość polubień w konkursie są misiowe gadżety, książeczki i gry językowe.
 6. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 2 do 7 lat. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie Uczestnicy Kursów organizowanych przez Centrum Języków Obcych Fabryka Języka Małgorzata Szaflarska-Gil. Organizator ma prawo sprawdzić ten fakt przed wydaniem nagrody.
 7. Zadanie konkursowe jest następujące: Przygotować strój zimowy dla misia Teddy Eddie, przynieść strój na zajęcia i ubrać w niego misia Teddy Eddie, następnie zrobić zdjęcie i wstawić w komentarzu pod postem konkursowym dodając imię i nazwisko dziecka. Post konkursowy pojawi się w dniu 17 listopada 2021 r. na fanpage’u Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/fabrykajezykaozorkow
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne ze zgodą na dalsze udostępnianie jego treści na fanpage’u Fabryka Języka angielski dla dzieci Ozorków i Zgierz.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia natomiast dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przekazania nagrody Zwycięzcy.
 10. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród (po upływie 5 dni roboczych) na inne cele Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.
 15. Regulamin wchodzi w życie 16 listopada 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.fabrykajezyka.edu.pl KLAUZULA INFORMACJYNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Centrum Języków Obcych Fabryka Języka oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Centrum Języków Obcych Fabryka Języka podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym konkursem:

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Języków obcych Fabryka Języka Małgorzata Szaflarska-Gil z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Piłsudskiego 5, NIP: 7352659285, REGON: 101272447, info@fabrykajezyka.edu.pl, tel.: 792 176 755.

2) Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Uczestnikowi wcięcia udziału w konkursie, do którego dokona on zgłoszenia. Podstawą jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestnika swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 1. a) dostawcy usług informatycznych;
 2. b) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego;
 3. c) podmioty świadczące usługi księgowe;
 4. d) podmioty świadczące usługi marketingowe;
 5. e) podmioty współpracujące przy organizacji konkursu.

4) Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą Uczestnika być przekazywane do tego kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

5) Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

6) Dane osobowe Uczestnika zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania konkursu.

7) Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) prawo do żądania kopii danych;
 6. f) prawo do przeniesienia danych osobowych;
 7. g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) w związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Centrum Języków obcych Fabryka Języka Małgorzata Szaflarska-Gil z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fabrykajezyka.edu.pl;

10) podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie.